deklaracja dostępności

Strona Główna » deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://dworzecautobusowy.poznan.pl/

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dworca autobusowego Poznań Główny..

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-10-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,.

Część plików nie jest dostępnych cyfrowo (pliki wniosków i formularzy Word, pdf).

Niniejsze oświadczenie zostało przygotowane na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Intencją ZKZL sp. z o.o. jest, aby każdy użytkownik miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0) – http://fdc.org.pl/wcag2/
Dlatego też ZKZL sp. z o.o. planuje zmiany serwisu udostępnianego pod adresem www.dworzecautobusowy.poznan.pl mające taki dostęp umożliwić w zakresie określonym
w przedmiotowych wytycznych. Do końca 2021r. ZKZL sp. z o.o. planuje wdrożyć serwis
w pełni dopasowany do wymagań prawnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pracownik Działu Informatyki, informatycy@zkzl.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 614158800. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Większość budynków ZKZL sp. z o.o., odwiedzanych przez klientów jest dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Dworzec autobusowy Poznań Główny znajduje się przy ul. Stanisława Matyi 2 w Poznaniu. Pod tym adresem znajduje się budynek, w którym znajduje się Dworzec autobusowy Poznań Główny oraz Centrum Handlowe AVENIDA.

W skład Dworca wchodzi terminal z 16 stanowiskami przyjazdowo-odjazdowymi i 3 stanowiskami dla kursów kończących bieg,
oraz lokal, składający się z kilku pomieszczeń w tym m.in. 4 kas biletowych, informacji, poczekalni, toalet i punktów handlowo-usługowych (kantor, punkt operatora telefonii komórkowej, automaty vendingowe) oraz biura różnych działów Dworca.

Do lokalu Dworca można wejść od strony terminala, oraz z CH AVENIDA.

W obrębie Dworca nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W razie potrzeby pracownicy Dworca służą pomocą w miarę posiadanych możliwości.

Na Dworcu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Na terenie Dworca nie ma pętli indukcyjnych.

Na teren Dworca można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W lokalu Dworca jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Na terminalu Dworca i w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie są dostępne wyznaczone miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

Istnieje możliwość zaparkowania pojazdu na parkingu zlokalizowanym w obrębie CH Avenida (zgodnie z Regulaminem Centrum) lub też wyłącznie chwilowego /krótkotrwałego/ zatrzymania samochodu od strony ul. Składowej także dla celów załadunku/wyładunku bagażu.